Среда, 19 Июнь 2019

О нас

КГУ «Молодежный ресурсный центр Карагандинской области» Управления по вопросам молодежной политики Карагандинской области                                                     

 г. Караганда, ул. проспект Строителей 4, 

 ИИН 050740004958                                                        

      ИИК KZ85070102KSN3001000

      ГУ Департамент Казначейства по Карагандинской области КК МФ РК

 БИК KKMFKZ2A

 Кбе 12     код ГУ 2832252                           

тел. 41 00 50    

е-mail   cmiko@ inbox.ru   

Директор Курмансейіт Акжол Ахатович 

Жастармен  жұмысты  үйлестіру  және бастамашылдығына қолдау көрсету бөлімі  жастардың интеллектуалды және шығармашыл дамуына қолдау көрсетуді  жүзеге асырады;

- жастардың қоғамдық бірлестіктерінің көшбасшыларымен, ЖОО мен ОАОО-ның жастар ісі жөніндегі комитеттерімен, еріктілермен ынтымақтастықта болады;

- аймақтағы мемлекеттік жастар саясатын жүзеге асыруда ауылдық, студент және жұмысшы, оқушы жастармен жұмыс жүргізеді;

- жастардың қоғамдық маңызды бастамаларын дамыту бойынша іс-шаралар өткізеді;

- салауатты өмір салтын қалыптастыруда жұмыстар жүргізеді;

- қайырымдылық іс-шараларын өткізеді;

- жастаға әскери-патриоттық, патриоттық тәрбие беруде іс-шаралар ұйымдастырады және өткізеді;

- Қарағанды облысының жалпы білім беретін, орта арнайы білім беретін, жоғары оқу орындарымен, сонымен қатар қуатты құрылымдарымен қарым-қатынас жүргізеді;

- аймақ өмірін әлеуметтік зерттеуге талдау жүргізеді, мәліметтер жинайды және өткізеді;

- әлеуметтік және психологиялық зерттеулер жүргізу үшін әдістемелік құралдарды әзірлейді;

- жастарға психологиялық көмек көрсетеді. Сұраныс бойынша жекеше, топтық, тренингтік жұмыстар жүргізеді;

- көшбасшысының әлеуметтік-психологиялық келбетін құрастырады;

- жазасын өтеу мерзімі аяқталып қалған 29 жасқа дейінгі сотталушылардың социумға бейімделулері бойынша ақпараттық-насихаттау жұмыстарын жүргізеді;

- этномәдени, діни, халықаралық бірлестіктер, саяси партиялар, оппоненттер, жастардың субмәдениеттерімен өзара қарым-қатынас жүргізеді;

-жастар ортасында діни экстремизмнің, девиантты және делинквентті мінез-құлықтың, құқық бұзушылықтың алдын алу шараларын өткізеді;

 - облыста өткізіліп тұратын оқиғалы іс-шараларға сәйкес өз қызметін жүзеге асырады.

Тел.: 8 (7212) 40-21-33  (3111)

Ақпараттық  қамтамасыз ету және бастамашылдығына қолдау көрсету бөлімі мемлекеттік жастар саясаты жөніндегі заңдарды, ҚР Президенті                            Н.Ә. Назарбаевтың жыл сайынғы Қазақстан халыққа жолдауын, жастар арасындағы кәсіпкерлікті дамыту, еңбек, жұмыспен, тұрғын үймен қамту кепілдіктері мен мемлекеттік бағдарламаларды түсіндіру мен насихаттауда ақпараттық-насихаттау жұмыстарын жүзеге асырады;

 - аймақтағы барлық деңгейдегі жастарға кәсіптік бағдар беру жұмысын жүргізеді.

 -бұқаралық ақпарат құралдары мен басқа да PR-контактардың өкілдері мен Орталық арасындағы қарым –қатынасты жүргізеді. БАҚ мен ғаламтор желілерінде  мемлекеттік жастар саясатын жүзеге асыру саласында іс-шаралардың ақпаратын түсіндіреді.Блогерлік.       

 -аналитикалық ұсыныстармен блог-платформмен контент-талдауын жүргізеді.

- БАҚ ақпараттары мен өзге де сыртқы дерек көздерін мониторинг және талдау бөліміне күн сайын беру үшін жинайды.

Тел.: 8 (7212) 40-21-33 (3214)

      Мониторинг және талдау бөлімі  жұмысының басты бағыттары  Орталық қызметі жөніндегі  жиынтық апта сайынғы, ай сайынғы, тоқсан сайынғы, жыл сайынғы есептілікті жасау;

 - Қарағанды облысының статистика Басқармасынан келген Орталық қызметіндегі статистикалық мәліметтерді қолдануда ақпараттар жинайды, талдау және ұсыныстар жүргізу;

  -  БАҚ мониторингі мен өзге де сыртқы дерек көздерін жасау: апта сайын, ай сайын, тоқсан сайын, жыл сайын.

  - облыс бойынша балалар үйлерінің түлекектерін жұмыспен қамту бойынша  ақпараттар жинау, талдау және мониторинг жүргізу;

  - аймақтағы жастармен жұмыс жүргізу Орталықтарының қызметі жөнінде мониторинг және талдау жүргізу, ақпараттық базаны калыптастыру;

- аймақтағы жастар жағдайлары, клубтар (денсаулық, патриоттық, аула, қызығушылықтар бойынша және басқалары),  жастардың суб мәдени, жастардың қоғамдық бірлестіктерінің қызметтері жөнінде мониторинг және талдау жүргізу, ақпараттық базаны калыптастыру;

 - мемлекеттік жастар саясатын жүзеге асыру саласында Орталықпен өткізілген іс-шараларға ақпараттар жинайды, талдау және мониторинг жүргізу болып табылады.

Тел.: 8 (7212) 40-21-33 (3113)

   Жастарға  әлеуметтік - құқықтық  және психологиялық қолдау  көрсету  бөлімі тәжірибиелі заңды-құқықтық және кеңес беру көмектерін жүзеге асырады;

-балалар үйі түлектерінің қоғамда әлеуметтенулері мен әлеуметтік  сауығуларына, заңды мүдделері мен құқықтарын қорғауда, құқық бұзушылықтың алдын алуға жәрдемдеседі;

Балалар үйі түлектерін тұрғын үймен қамту және жұмысқа орналастыру саласында жағдай жасауда, әлеуметтік-құқықтық көмек көрсету мәселелерінде мемлекеттік органдармен қарым-қатынас жүргізеді.

      қызметкерлері жекеше, топтық, тренингтік жұмыстар негізінде тәжірибиелі, диагностикалық, кеңес беру, психо түзету, әлеуметтік-психологиялық көмектер көрсетеді;

-әлеуметтік және психологиялық ауытқыған мінез-құлықты балалар үйінің тәрбиеленушілері мен түлектеріне түзету мен алдын алу шараларын жүргізеді;

 -тәрбиелеу-түсіндіру жұмыстарын, әлеуметтік-психологиялық патронаж және балалар үйі түлектеріне қолдау көрсетуді жүзеге асырады.

Тел.: 8 (7212) 40-21-34 (3115)

Отдел координации работы с молодежью  осуществляет поддержку интеллектуального и творческого развития молодежи;

- сотрудничество с лидерами молодежных общественных объединений, комитетами по делам молодежи ВУЗов и ССУЗов, волонтерами;

- проведение работы с сельской, студенческой и рабочей, учащейся  молодежью по реализации государственной молодежной политики в регионе;

- проведение мероприятий по развитию общественно-значимых инициатив молодежи;

- работа по пропаганде формирования здорового образа жизни;

- проведение благотворительных мероприятий;

- организация и проведение мероприятий по военно-патриотическому и патриотическому  воспитанию молодежи;

- взаимодействие с общеобразовательными, средне-специальными, высшими учебными заведениями, а  также взаимодействие с силовыми структурами Карагандинской области;

- проведение, сбор и анализ социологических исследований жизни региона;

- разработка методического  инструментария для проведения социологических и психологических исследований;

- оказание психологической помощи молодежи. Индивидуальная, групповая, тренинговая работа по запросу;

- составление социально-психологического портрета лидера;

- информационно-психологическая работа по адаптации осужденных в возрасте до 29 лет к социуму, срок заключения которых подходит к концу;

- взаимодействие  с этнокультурными, религиозными, международными объединениями, политическими партиями, оппонентами,  молодежными субкультурами;

- профилактика религиозного экстремизма, девиантного и делинквентного  поведения, правонарушений в молодежной среде;

       - осуществление деятельности, согласно событийному ряду мероприятий, проводимых в области.

              Отдел информационно-пропагандистской работы осуществляет информационно-пропагандистскую работу по разъяснению и пропаганде закона о государственной молодежной политике, ежегодного Послания Президента РК Н.А. Назарбаева народу Казахстана, государственных программ и гарантий в сфере труда, занятости, жилья и развития предпринимательства среди молодежи;

         - проведение профориентационной работы для молодежи всех категорий региона;

         - сопровождение взаимодействия Центра с представителями средств массовой информации и других PR-контактов. Информационное освещение  мероприятий в сфере реализации государственной молодежной политики в СМИ и интернет-сетях. Блогерство;

         - проведение контент-анализа блог-платформ с аналитическим приложением;

         - сбор ежедневной информации  СМИ, других внешних источников информации  для предоставления данных в отдел учета и мониторинга.

                 Основными направлениями работы   Отдела мониторинга и анализа является оставление сводной еженедельной, ежемесячной, ежеквартальной, ежегодной отчетности о деятельности Центра;

  - проведение анализа  и составление рекомендаций по использованию в деятельности Центра статистических данных, предоставляемых Управлением статистики Карагандинской области;

     - составление мониторинга СМИ и других внешних источников: еженедельно, ежемесячно, ежеквартально, ежегодно;

  - мониторинг занятости и предоставления жилья выпускникам детских домов по области;

       - формирование информационной базы, мониторинг и анализ о деятельности  Центров по работе с молодежью в регионе;

- формирование информационной базы, мониторинг и анализ  молодежной ситуации, о  клубах (здоровья, патриотических, дворовых, по интересам и др.), молодежных субкультурах, деятельности молодежных общественных объединений  - в регионе.

        - анализ и мониторинг проведенных мероприятий Центром в сфере реализации государственной молодежной политики.

    Отдел оказания социально-правовой помощи выпускникам детских домов осуществляет консультативную и практическую юридическо-правовую  помощь;

-содействуют  охране прав и законных интересов, профилактике правонарушений, социальной реабилитации и социализации в обществе выпускников детских домов;

-взаимодействуют с государственными органами в вопросах оказания социально-правовой помощи,  создания условий в сфере трудоустройства и жилья выпускникам детских домов. 

     Сотрудники Отдела социально-психологической помощи выпускникам детских домов оказывают практическую, диагностическую, консультационную, психокоррекционную, социально-психологическую помощь в виде индивидуальной, групповой, тренинговой работы;

-проводят коррекционные и профилактические мероприятия с выпускниками, а также с воспитанниками детских домов, имеющих отклонения в социальном и психологическом поведении;

 -осуществляют воспитательно-разъяснительную работу, социально-психологический патронаж и поддержку выпускников детских домов.

 

 

Отдел координации и поддержки иницатив молодежи осуществляет поддержку интеллектуального и творческого развития молодежи;

- сотрудничество с лидерами молодежных общественных объединений, комитетами по делам молодежи ВУЗов и ССУЗов, волонтерами;

- проведение работы с сельской, студенческой и рабочей, учащейся молодежью по реализации государственной молодежной политики в регионе;

- проведение мероприятий по развитию общественно-значимых инициатив молодежи;

- работа по пропаганде формирования здорового образа жизни;

- проведение благотворительных мероприятий;

- организация и проведение мероприятий по военно-патриотическому и патриотическому воспитанию молодежи;

- взаимодействие с общеобразовательными, средне-специальными, высшими учебными заведениями, а также взаимодействие с силовыми структурами Карагандинской области;

- проведение, сбор и анализ социологических исследований жизни региона;

- разработка методического инструментария для проведения социологических и психологических исследований;

- оказание психологической помощи молодежи. Индивидуальная, групповая, тренинговая работа по запросу;

- составление социально-психологического портрета лидера;

- информационно-психологическая работа по адаптации осужденных в возрасте до 29 лет к социуму, срок заключения которых подходит к концу;

- взаимодействие с этнокультурными, религиозными, международными объединениями, политическими партиями, оппонентами, молодежными субкультурами;

- профилактика религиозного экстремизма, девиантного и делинквентного поведения, правонарушений в молодежной среде;

- осуществление деятельности, согласно событийному ряду мероприятий, проводимых в области.

Тел.: 8 (7212) 40-21-33 (3111)

Отдел информационного обеспечения и социальных технологий осуществляет информационно-пропагандистскую работу по разъяснению и пропаганде закона о государственной молодежной политике, ежегодного Послания Президента РК Н.А. Назарбаева народу Казахстана, государственных программ и гарантий в сфере труда, занятости, жилья и развития предпринимательства среди молодежи;

 - проведение профориентационной работы для молодежи всех категорий региона;

 - сопровождение взаимодействия Центра с представителями средств массовой информации и других PR-контактов. Информационное освещение мероприятий в сфере реализации государственной молодежной политики в СМИ и интернет-сетях. Блогерство;

 - проведение контент-анализа блог-платформ с аналитическим приложением;

 - сбор ежедневной информации СМИ, других внешних источников информации для предоставления данных в отдел учета и мониторинга.

Тел.: 8 (7212) 40-21-33 (3114)

          Основными направлениями работы   Отдела мониторинга и анализа является оставление сводной еженедельной, ежемесячной, ежеквартальной, ежегодной отчетности о деятельности Центра;

  - проведение анализа и составление рекомендаций по использованию в деятельности Центра статистических данных, предоставляемых Управлением статистики Карагандинской области;

 - составление мониторинга СМИ и других внешних источников: еженедельно, ежемесячно, ежеквартально, ежегодно;

 - мониторинг занятости и предоставления жилья выпускникам детских домов по области;

  - формирование информационной базы, мониторинг и анализ о деятельности Центров по работе с молодежью в регионе;

- формирование информационной базы, мониторинг и анализ молодежной ситуации, о клубах (здоровья, патриотических, дворовых, по интересам и др.), молодежных субкультурах, деятельности молодежных общественных объединений - в регионе.

  - анализ и мониторинг проведенных мероприятий Центром в сфере реализации государственной молодежной политики.

Тел.: 8 (7212) 40-21-33 (3113)

   Отдел оказания социально - правовой помощи и психологической  поддержки молодежи 

– оказание консультативной и практической правовой помощи по жилищным вопросам, вопросам трудоустройства, проведение правового всеобуча, разъяснение нормативно-правовых актов, содействие улучшению социальной обстановки выпускников детских домов и иной категории молодежи от 14 до 29 лет, находящихся в сложной жизненной ситуации.

- оказание консультативной психологической помощи, проведение психопрофилактических мероприятий, направленных на развитие личности, обучение навыкам преодолевающего и адаптивного поведения, коррекцию последствий психотравмирующих ситуаций, социально-психологический патронаж, проведение воспитательно-разъяснительной работы среди выпускников детских домов и иной категории молодежи от 14 до 29 лет.

- проведение разъяснительной работы среди молодежи от 14 до 29 лет о государственных программах призванных содействовать улучшению социально-экономического положения молодежи.

Тел.: 8 (7212) 40-21-34 (3116)

 

   

        В целях реализации государственной молодежной политики, совершенствования механизма взаимодействия государственных структур с молодежью и молодежными организациями  и для поддержки всесторонних инициатив молодежи  постановлением акимата Карагандинской области от 2 июня 2005 года за № 11/34 создано государственное учреждение  «Центр Молодежных инициатив Карагандинской области» Управления внутренней политики Карагандинской области.

 

         По поручению Главы государства на XIX сессии Ассамблеи народа Казахстана, на II Съезде Молодежного крыла «Жас Отан» в 2012 году в нашей области создается Управление по вопросам молодежной политики.

 

        16 ноября 2012 г.  за № 58/05  постановления  акимата  Карагандинской области государственное учреждение «Центр Молодежных инициатив Карагандинской области» передают в ведение Управления по вопросам молодежной политики Карагандинской области.

 

        16 января 2013 года  внесены изменения в учредительные документы, произведена перерегистрация  государственного учреждения «Центр молодежных инициатив Карагандинской области» в коммунальное государственное учреждение «Центр молодежных инициатив Карагандинской области».

 

14 сентября 2013 года во исполнение поручения акима Карагандинской области при Центре  открыта  Служба социальной адаптации выпускников детских домов,  которая оказывает консультационную правовую и психологическую помощь выпускникам детских домов.  Для организации работы Службы была увеличена штатная численность сотрудников с 13  до 35 человек, пересмотрены направления работы деятельности КГУ «Центр молодежных инициатив Карагандинской области».

 

          Цель деятельности Центра- создание социально-экономических, правовых, организационных условий и гарантий для духовного, культурного, образовательного, профессионального становления и физического развития молодежи, раскрытия ее творческого потенциала в интересах в общества, а также содействия  решения проблем, возникших в сфере реализации государственной молодежной политики, а также оказание консультационной, консалтинговой, методической помощи молодежи и молодежным организациям.

         В связи с принятием  9 февраля 2015 года  Закона Республики Казахстан  «О государственной молодежной политике», в соответствии с   приказом  Министра образования и науки Республики Казахстан от 23 апреля 2015  года №243 «Об  утверждении типового положения о молодежных ресурсных центрах»  5 октября 2015 года  за № 58/03 постановление акимата Карагандинской области коммунальное государственное учреждение «Центр молодежных инициатив Карагандинской области» Управления по вопросам молодежной политики Карагандинской области переименован  в коммунальное государственное учреждение  «Молодежный ресурсный центр Карагандинской области» Управления по вопросам молодежной политики Карагандинской области.

        На сегодняшний день КГУ «Молодежный ресурсный центр Карагандинской области» реализовывает ряд проектов направленных на поддержку социально уязвимой, девиантной, делинквентной, талантливой молодежи в рамках действующего законодательства и государственных программ в сфере реализации государственной молодежной политики.

 

Еще статьи...

  1. Устав